טיפים למורים – דקדוק

רוצים ללמד אנגלית ביעילות ובמהירות?
היעזרו בניסיוני כמורה לאנגלית כשפה זרה.
להלן רשימת הנושאים שפרסמתי עד כה. מדי שבוע יופיע נושא חדש.
עקבו אחר כל השינויים והחידושים. 
פנו אלי לגבי כל שאלה או הבהרה ותיענו בהקדם.

Subjects:

Teaching Grammar

Teaching Grammar – an impossible mission? Teaching Grammar is not an impossible mission. I have been an English teacher for over 40 years and I would like to share my experience and teaching approach with teachers and students who may or may not be familiar with the books I have published and the lectures and…

English Grammar – Teaching Methods

When we teach English Grammar, choosing the right teaching methods may be one of the most important decisions. Before we do that, we have to consider who our target population is: Target Population 1. Elementary School I don’t think Grammar should be taught explicitly at this level. Students  may not be interested and even fail to understand…

Teaching Grammar – High School and Adults

High School students and Adults may need a different approach as far as teaching Grammar is concerned. Our target Population As I have often said, before we choose the teaching method, we have to consider our target population. Ten-year-olds may not be interested in abstract rules, but high school students, college students and adults are more…

Teaching Grammar – Conclusions

So what are our conclusions regarding Teaching Grammar? 1. Grammar is a means toward reaching a high level of proficiency, not an end in itself. 2. Teaching Grammar can be effective, interesting and even enjoyable. Use short, interesting, relevant texts based on prior knowledge. The texts should be relatively simple. Students will thus be able…

Focus on Grammar – Lesson Plan

Focus on Grammar – Lesson Plan We have already dealt with Lesson Plans in general. This time we will deal with a lesson focusing on Grammar. Remember, we are not teaching Grammar as an isolated item, but as an integral part of the English lesson and always in context. We will start as usual with an…

Teaching the Present and the Future

The first subject we will discuss is Tenses. This is a subject many Israeli pupils find problematic, difficult and therefore, boring. It is neither difficult nor boring if taught in a clear, interesting way. We will start by presenting the Cycle of the Present. In the Cycle of the Present we  have two kinds of…

Teaching the Present Simple – Texts and Exercises

Teaching the Present Simple – Practical Tips Suggestions for Oral or Writing Activities:   What do you usually do during the summer? I usually wake up… Sometimes… In the afternoon… In the evening… At night… and during the school year?   Do you have any special interests / hobbies? What do you like to do?…

Teaching the Future Simple

We have already discussed the Present Simple and the Present Progressive and we are now moving to the Future Simple. I think it is important to teach the Future Simple right after the Present in order to complete the Cycle of the Present. We have several kinds of Future in English, but only one in Hebrew…

Teaching the Pr. Prog. and F. Simple – Texts and Exercises

In order to teach or review the Present Simple, the Present Progressive and the Future Simple, we need suitable texts and oral and writing activities. We are about to complete activities concerning the Cycle of the Present. In my last post I presented texts and activities regarding the Present Simple. I will now suggest texts…

Teaching Temporal Clauses

We are still talking about the Cycle of the Present. For Grammar to become an integral part of the English lesson, for Grammar to be absorbed, understood and applied in oral and writing activities by our students, continuous  review and practice are essential. As I have often said, Grammar must be taught in context. This…

Teaching Stative Verbs

We have practically finished the Cycle of the Present, but I would like to write a few lines concerning Stative Verbs. I have seen over the years many students struggling over long lists of Stative Verbs that they were asked to memorize. I am afraid this is not a very efficient approach. Instead of memorizing…

Teaching the Past Simple

We have already completed  the Cycle of the Present  and we are now starting the Cycle of the Past. The first tense we will deal with is the Past Simple. We can start the lesson on the Past Simple with an oral activity where we would naturally use the Past Simple. We can talk about…

Teaching the Past Simple – Int. and Neg. Forms

My last post dealt with the Past Simple and it’s time we discussed the Interrogative and Negative Forms. The structure of questions in English is problematic for the Israeli students since they tend to translate from Hebrew. In Hebrew we can ask a question by simply changing the intonation: אנחנו הולכים הביתה. (צורה חיובית) אתם…

Teaching the Past Progressive

My last post focused on the Past Simple and now we will be dealing with the Past Progressive. The structure is not difficult since it is like the structure of the Present Progressive that students already know. The only difference is that we have to use the Past of the verb Be (was, were) instead…

Teaching the Future Past

Last time we studied the Past Progressive. What kind of Future will we use for a future action in a text in the Past? In English we have various kinds of Future. In Hebrew we have one. That is why our students may find this issue problematic. In English we have a real future –…

Teaching the Cycle of the Past – Practical Tips

We have already dealt with the Cycle of the Present and we are now moving to the Cycle of the Past. I will deal with the Cycle of the Past  in this article, explain the rationale of my approach and present a lesson plan with practical examples to be used in the classroom. The Cycle of the Past According to my model…

Teaching the Cycle of the Past – Texts and Exercises

I discussed the Cycle of the Past in my last post: rationale, unit structure, lesson plan, etc. The following are texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. Reading Passage Ben, David’s uncle, called from New York last week. He said  he was planning a visit to Israel and would probably…

Teaching Basic Verbs – Verb Be

We have already studied the six basic tenses: Present Simple and Present Progressive Past Simple and Past Progressive Future Simple and Future Past. Before we proceed to the Perfect tenses, we will stop and deal with the three basic verbs: Be, Do and Have. Knowing and understanding the structure and functions of these verbs will…

Teaching Verb Have

We have already discussed two Basic Verbs: Be and Do. Today we will deal with HAVE and complete the unit of Basic Verbs.  Verb Have Verb Have has three functions:  Helping Verb in Perfect Tenses  Modal – have to – meaning: must  Independent verb meaning possession.    1.  Have as a helping verb will be…

Teaching BE, DO and HAVE

Last week we finished the Basic Verbs: BE, DO and HAVE. Let’s focus on the pedagogical aspect this time: a few teaching suggestions. Teaching Be, Do and Have We should always try to teach Grammar in context, as part of the overall process of teaching a language, Grammar being a means towards reaching a high level…

Teaching the expressions: there is, there are, it is

We have already studied the verb HAVE. Today we will deal with the expressions THERE IS and THERE ARE. These expressions may be confusing for Hebrew Speakers. I have a book. (יש לי) Dana also has a book. (יש לה)         but There is a book on the table. (יש) There are books…

Teaching the Present Perfect

Let’s start with a short review of the posts concerning the verb. We have finished the Cycle of the Present and the Cycle of the Past. We have studied the Cycle of the Present: Present Simple Present Progressive Future Simple We have also studied the Cycle of the Past: Past Simple Past Progressive Future Past…

Teaching the Present Perfect Progressive

My last post dealt with the Present Perfect. There are still many Perfect Tenses that we have to study. Today we will concentrate on the Present Perfect Progressive.   Present Perfect Progressive   We have been studying all day long, but we haven’t finished our homework yet. If we look at the name of the tense,…

Teaching the Past Perfect

We have already dealt with the Present Perfect and the Present Perfect Progressive. It’s time for the Past Perfect. The structure is simple and all the information is implied in the name. Since it is a perfect tense, we know we need the helping verb: HAVE. Since it is a Past tense (Past Perfect), we…

Teaching the Past Perfect Progressive

We are going to study the Past Perfect Progressive today. This is a very “important event”: Past Perfect Progressive is the last Past tense we have to teach! This is going to be the end of the Cycle of the Past! Past Perfect Progressive Let’s observe the name and see how it indicates the structure. It…

Teaching the Future Perfect

Today we will focus on the Future Perfect. As usual, we will observe the name and understand the structure of this tense. Since it is a Future tense, we must have WILL or WOULD. Since it is a Perfect tense, we need the helping verb HAVE. After HAVE we must use the third form of…

Teaching Condition 1

We are now starting the Conditional Sentences. Today, we will deal with Condition 1.      If you work hard, you will succeed. The condition is in Present Simple and the result is in Future Simple. Condition 1 expresses a real condition and it refers to the Future. It is important to remind Hebrew speakers that although…

Teaching Condition 2

My last post dealt with teaching Condition 1 and we are now moving to Condition 2. If you saw my brother now, you would not recognize him.  (לו ראית את אחי עכשיו, לא היית מזהה אותו.) This sentence means that my brother has changed so much that it is impossible to recognize him now. The sentence expresses an…

Teaching Condition 3

Last time we dealt with Condition 2. It’s high time for Condition 3.   If I had known the truth, I would have acted in a different way. Structure: The condition is in the Past Perfect and the result is in the Future Perfect. Meaning: Condition 3 refers to the Past. As a result of that, it…

Final lesson on Conditionals – Summary and Review

We examined the third condition last time. It’s time to sum up. Conditionals – Summary and Review: Condition 1 If + Present Simple + Future Simple This condition expresses a real possibility. It refers to the FUTURE. If you work hard, you will succeed. (in the Future).  אם תעבוד קשה, תצליח (בעתיד). Condition 2 If…

Teaching Wish Clauses

Wish Clauses express a wish. They may refer to the Future, the Present or the Past. I wish you would come back soon. (Future)   I wish you stayed with me now. (Present)   I wish you had come back earlier. (Past)   Structure:   We use Future Past when the sentence refers to the…

Conditional, Wish and Temporal Clauses – Practical Tips

We have already dealt with the main tenses and we are now moving to Conditional, Wish and Temporal Clauses. In this article, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit, lesson plans and practical examples of activities to be used in the classroom. Conditional, Wish and Temporal Clauses All structures will be taught in context using appropriate,…

Teaching Conditional, Wish and Temporal Clauses – Exercises

  מאת לאה קירשנברג, תאריך 14 ביוני 2018 In my last post I dealt with Conditional, Wish and Temporal Clauses: rationale, unit structure, lesson plan, etc.The following are texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit.   Reading Passages Conditionals Some people spend so much time and effort feeling sorry for what they missed…

Teaching the Passive

  This post will deal with the pedagogical aspects of teaching the Passive. The first thing I do when I start teaching the Passive Form is explain the concept of the Passive. In an Active sentence, the stress is on the Subject – the performer of the action. In a Passive sentence, the stress is…

Teaching the Passive – Practical Tips

Passive Structures The Passive structures will be taught in context using appropriate, relevant texts. Continuous comparison with Active Structures is strongly recommended. Unit Structure – Junior High In Junior High, I would suggest spending about 3 – 4 lessons on Passive Structures. Lesson 1  Oral Activity introducing the concepts: Active vs Passive. After describing the cartoons, we might have a discussion on…

Teaching the Passive – Texts and Exercises

  In my last post I dealt with Passive Structures: rationale, unit structure, lesson plans, etc. The following are texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. Reading Passages 1. Mifal Hapayis, the state lottery, was established in 1951 to raise money for public needs. At first, the money was invested in…

Teaching Modals

Teaching Modals is not as simple as it may seem at first sight. First, we have to work on the meaning of the modal. We will start with CAN. CAN shows ability. We might start the lesson with a class discussion on things we can or cannot do. We may talk about hobbies (play the piano, play…

Teaching Modals – General Tips

We have already dealt with the basic elements concerning Teaching Modals. We will now sum up and review the general teaching tips.   The classic lesson plan includes the following steps: 1. Oral Activity – class conversation using as many modals as possible.  Start the conversation by describing a certain situation: It is raining now.…

Teaching the Infinitive

This post will deal with teaching tips concerning the Infinitive. I would suggest to choose a text in which we have many examples of the use of the Infinitive in order to introduce the structure. This way, students will be exposed to the structure in a relevant context.  We might start with the following picture…

Teaching the Gerund

My last post dealt with teaching the Infinitive. This post will deal with teaching the Gerund. You may wish to choose the following text in order to introduce the Gerund. Spending a few days on a kibbutz can be a very exciting experience. Our class spent an entire week working on a kibbutz in the…

Teaching Tenses

Teaching Tenses – Hebrew Speakers If your students are Hebrew speakers, teaching Tenses may be quite a challenge. In English, there is not only one kind of Present, one kind of Past and one kind of Future, like in Hebrew. That’s the main problem. In order to facilitate comprehension of Tenses, I have developed a special…

Summing up the Verb – Review and Practice

How do we approach an exercise where we have to put the verbs in brackets in the suitable tense? I suggest we teach our students to follow these steps: Read the passage carefully without writing anything. Underline the Time Expressions, e.g.  yesterday, five years ago, last year, now, at the moment,  usually, twice a week.…

Summing up Tenses – More Review and Practice

Hebrew speakers find the subject of Tenses very problematic. Things are simpler in Hebrew. There is only one Present, one Past and one Future.  Continuous Review and Practice are highly recommended. Exercises assigned as homework or class activity have to be checked in class, problematic issues have to be discussed and mistakes have to be…

Teaching Nouns

We have been studying the Verb for quite a long time.  It’s time to move to the Noun. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Noun: Lesson plans and practical examples of activities to be used in the classroom, texts and exercises to be used when teaching or…

Teaching the Adjective

We  discussed the various aspects of the Noun in my last post.  It’s time to move to the Adjective. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adjective: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adjective…

Teaching the Adverb

 The various aspects of teaching the Adjective were discussed in my last post.  It’s time to move to the Adverb. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adverb: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adverb…

Teaching Prepositions

The subject of this post is: Teaching Prepositions. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on Prepositions: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. Prepositions The Prepositions will be taught in context using appropriate, relevant texts.  Unit Structure – Junior High In Junior…